Poskytované právní služby

Naše advokátní kancelář Vám nabízí dodavatelským způsobem řešení právní problematiky – poskytování právních služeb se zaměřením zejména na vztahy vznikající při Vaší hospodářské činnosti a v dalších navazujících oblastech.

Komunální právo

V oblasti komunálního práva řešíme komplexní problematiky týkající se obcí, jejich vztahů ke zřizovaným organizacím včetně jejich zápisu do Obchodního rejstříku a dalších souvisejících vztahů.

Občanské právo

Připravíme pro Vás veškeré smlouvy v oblasti občanského práva. Pomůžeme Vám vyřešit spory ze smluv již uzavřených včetně zastupování před soudy. Poskytneme Vám poradenství v právních vztazích týkajících se nemovitostí, pracovních či rodinných vztahů.

Pracovní právo

Právní služby v oblasti pracovního práva představují především přípravu a návrhy veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změny nebo ukončení příslušného pracovněprávního vztahu, přípravu např. smluv o výkonu funkce, pracovních smluv pro zaměstnance, přípravu vnitřních předpisů společnosti jako pracovních a organizačních řádů. V otázkách pracovněprávních vztahů a řešení sporů z nich vzniklých poskytujeme poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

Obchodní právo

Našim klientům poskytujeme právní služby prakticky ve všech oblastech obchodního práva, ať už se jedná o návrhy či posuzování smluv včetně závazků ze zajišťovacích institutů, ručení, zástavní práva, směnečného práva, poskytování právního poradenství vedoucím zaměstnancům či podnikatelům při jejich činnosti nebo třeba při přípravě a zavádění nových výrobků či služeb.

Právní vztahy k nemovitostem

Rádi Vám poskytneme kompletní právní servis, ať již se jedná o prodej, koupi, darování nemovitostí či jejich pronájem. Připravíme pro Vás příslušné smlouvy o budoucí smlouvě, kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, věcná břemena či prohlášení vlastníka pro rozdělení Vaší budovy na jednotlivé jednotky.  Budeme Vás zastupovat v řízení před katastrálními úřady. Pomůžeme Vám vyřešit spory mezi spoluvlastníky nemovitosti nebo spory s vlastníky sousedních nemovitostí.

Provedeme Vás veškerými úskalími nájemního práva a to jak z pohledu pronajímatele, tak i nájemce. Posoudíme či nachystáme Vám nájemní i podnájemní smlouvy a pomůžeme Vám i při ukončování nájemních smluv, vyklizování nemovitostí či  vymáhání dlužného nájemného.

 Právo obchodních společností

Služby v oblasti korporačního práva zaručují, že společnost bude fungovat v souladu s právním řádem. Služby v této oblasti zahrnují zakládání společností všech právních forem, přípravu a zajištění valných hromad společnosti včetně případné přítomnosti notáře, změny ve statutárních orgánech společností, přípravu smluv mezi společnosti a jejími orgány (smlouvy o výkonu funkce) zvyšování či snižování základního kapitálu společností včetně všech souvisejících zápisů do obchodního rejstříku atd. Navrhujeme řešení při sporech mezi společníky, mezi společností a jejími orgány.

 Rodinné právo

Sepíšeme pro Vás návrh na rozvod a ať již sporný či nesporný, přichystáme Vám dohody o vypořádání majetku po rozvodu, dohodu o úpravě vztahů a výchově dětí po rozvodu. Můžeme Vás zastupovat v  řízení o výchově dětí a stanovení výše výživného. Připravíme Vám "předmanželskou smlouvu" nebo dohodu jíž bude upraven rozsah společného jmění manželů.

Insolvenční řízení

Poskytneme Vám pomoc při uplatňování Vašich  práv v insolvenčním řízení, od sepsání insolvečního návrhu spojeného s oddlužením, návrhu na přihlášení pohledávky do insolvence po podání žaloby na vyloučení věci z konkursní podstaty.

Exekuce

Poskytneme Vám pomoc při uplatňování Vašich vykonatelných pohledávek v exekučním řízení, od návrhu na nařízení exekuce, zastupování v exekučním řízení , přihlášení pohledávky do již nařízené exekuce, podání žaloby na vyloučení věci z exekučního řízení po podání stížnosti na postup soudního exekutora.

Zastupování v soudním a rozhodčím řízení

Významnou část práce naší advokátní kanceláře představuje zastupování našich klientů před soudy či jinými orgány v České republice, ať již se jedná o spory z uzavřených smluv, pracovní rodinné či sousedské spory či v zásadě jakýkoli spor, který je nutno řešit soudní cestou. Poskytneme Vám pomoc, ať již máte v úmyslu někoho žalovat nebo jste stranou žalovanou. Zastupujeme klienty i v případě rozhodčího řízení.